eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 07.12. 2021
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 100
Druh Bratislavsk (Lamask) tunel op v prevdzke
Peter, 21.04.2008 (23319 pretan)

  Asi pred mesiacom som Vás informoval o prebiehajúcej rekonštrukcii jedného z dvoch Bratislavských elezniných tunelov. Rekonštrukcia sa týkala elezniného spodku a zvršku v druhom (tzv. krivom) tuneli. Oprava tunela mala by hotová do konca roku 2007.

To, e panely doasnej príjazdovej komunikácie k tunelom boli odstránené som zaregistroval aj z autobusu MHD u skôr. Dnes, hne po príchode k tunelom som zistil, e druhý (tzv. krivý) tunel je naozaj v prevádzke. Kým som sa dostal úplne k nemu musel som poka na prechod viacerých osobných a nákladných vlakov, z ktorých niekoko išlo u cez rekonštruovaný tunel.

Vtáí pohad na priestor pred tunelom na Lamaskej strane


Elektrický ruše radu 240 na ele nákladného vlaku

Oba Bratislavské (Lamaské) elezniné tunely sú najstaršie tunely na Slovensku, a navyše leia na dôleitej elezninej trati 100 do Viedne, resp. 110 do Kútov. Pred nedávnom prebiehala rekonštrukcia prvého tunela, ktorá sa týkala výmurovky a trolejového vedenia. V druhom tuneli bol rekonštruovaný len elezniný spodok a zvršok. Pôvodný bol odstránený a nahradený novým. Na vybetónovaný podklad boli poloené oceové Y podvaly, ktoré neboli zaliate iadnym betónom, resp. asfaltobetónom ani na jednej strane tunela.

Oceové podvaly na betónovom podklade - Lamaská strana


Oceové podvaly na betónovom podklade - strana hlavnej stanice

Bol som sa pozrie aj z druhej strany tunela portál od hlavnej stanice. Na oboch stranách sa pred tunelom nachádza krátky "prechodový úsek", v ktorom sú podvaly skutone zaliate betónom. Na tomto úseku je spojenie zosilnené alšími dvomi koajnicami upevnenými sasti na trati pred spomínaným prechodovým úsekom.

Úsek s vloenými koajnicami na Lamaskej strane


Úsek s vloenými koajnicami na strane hlavnej stanice

Aj ke vlaky cez druhý tunel naozaj chodia, myslím si, e práce boli len prerušené kvôli zimnému obdobiu. Naznaujú to napr. veda koaje (vone) poloené akési laby a alšie nedorobky, ktoré je vidie aj na fotografiách. Práce na dokonení budú pokraova asi a na jar. Potom sem opä zájdem, a prinesiem aktuálne informácie.

Lamaský portál rekonštruovaného tunela


Portál na strane hlavnej stanice

DOPLNENÉ: Ako som súbil, vyuil som nedené jarné poasie a okrem iného som zašiel k tunelom zo strany hlavnej stanice. Tak ako som predpokladal, práce boli medziasom dokonené. aby boli osadené a zabetónované napevno a všetky "nedorobky" z poslednej návštevy boli pre. Zopár fotografií z 20.4.2008 som doplnil do fotoalbumu.

Nový elezniný zvršok v tuneli

Fotografie z rekonštrukcie a súasného stavu druhého Bratislavského (Lamaského) tunela si môete pozrie vo fotoalbume. Foto: © Ing. Peter Páteek

Svisiace lnky:
Z Archvu: Ke okuliarniky do Viedne chodili (17.08.2010)
Zastvka Bratislava-elezn studienka a erven most (22.04.2010)
eleznin stanica BratislavaLama (17.03.2010)
Z archvu: Odklonov povodov vlaky 2006 (14.02.2009)
160 rokov elezninej trate z Gnserndorfu do Bratislavy (20.08.2008)
Oprava druhho Bratislavskho tunela finiuje (11.12.2007)
Tra 100: Bratislava hl.st. - Devnska Nov Ves - Marchegg BB - Viede BB (27.09.2007)


Home